*با کلیک بر روی نوع آزمون Academic و یا General میتوانید اطلاعات بیشتری را در مورد آزمون مشاهده کنید.

** کلیک بر روی Register به شما امکان ثبت نام مستقیم و آنلاین را می دهد.

IELTS EXAMS

ExamDateStatusLocationPrice
Academic21-Apr-18 (1 اردیبهشت)Reservation EndedTehran (map)10,450,000 Rls
General21-Apr-18 (1 اردیبهشت)Reservation EndedTehran (map)10,450,000 Rls
Academic5-May-18 (15 اردیبهشت)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic12-May-18 (22 اردیبهشت)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General12-May-18 (22 اردیبهشت)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic12-May-18 (22 اردیبهشت)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
General12-May-18 (22 اردیبهشت)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
Academic24-May-18 (3 خرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General24-May-18 (3 خرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic02-June-18 (12 خرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General02-June-18 (12 خرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic02-June-18 (12 خرداد)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
General02-June-18 (12 خرداد)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
Academic23-June-18 (2 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic30-June-18 (9 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General30-June-18 (9 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic07-July-18 (16 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic07-July-18 (16 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic21-July-18 (30 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic21-July-18 (30 تیر)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
Academic28-July-18 (6 مرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General28-July-18 (6 مرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterShiraz (map)10,450,000 Rls
General2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterShiraz (map)10,450,000 Rls
Academic2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
General2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
Academic18-Aug-18 (27 مرداد) RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General18-Aug-18 (27 مرداد) RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic25-Aug-18 (3 شهریور) RegisterTehran (map)10,450,000 Rls