برنامه کارگاهها و کلاس های آموزشی

کلاس/کارگاه آموزشیثبت نام تاریخ آغاز تاریخ پایانروز برگزاری تعداد ساعاتشهریه
Pre-IELTS Level 1ثبت نام۵ آذر۱۵ دیشنبه، دوشنبه، چهارشنبهجمعاً ۵۴ ساعتریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Pre-IELTS Level 2ثبت نام۵ آذر۱۵ دیشنبه، دوشنبه، چهارشنبهجمعاً ۵۴ ساعتریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Pre-IELTS Level 3ثبت نام۵ آذر۱۵ دیشنبه، دوشنبه، چهارشنبهجمعاً ۵۴ ساعتریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Readingثبت نام۱۳ آذر۴ دیسه شنبهجمعاً ۶ ساعت۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Writingثبت نام۱۳ آذر۱۸ دیسه شنبهجمعاً ۱۵ ساعت۷,۵۰۰,۰۰۰ ﷼
Listeningثبت نام۱۸ آذر۹ دییکشنبهجمعاً ۶ ساعت۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Speakingثبت نام۱۸ آذر۹ دییکشنبهجمعاً ۱۵ ساعت۷,۵۰۰,۰۰۰ ﷼
Listeningثبت نام۲۳ دی۱۴ بهمنیکشنبهجمعاً ۶ ساعت۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Speakingثبت نام۲۳ دی۱۴ بهمنیکشنبهجمعاً ۱۵ ساعت۷,۵۰۰,۰۰۰ ﷼
Readingثبت نام۲۵ دی۱۶ بهمنسه شنبهجمعاً ۶ ساعت۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Writingثبت نام۲۵ دی۳۰ بهمنسه شنبهجمعاً ۱۵ ساعت۷,۵۰۰,۰۰۰ ﷼
Pre-IELTS Level 1ثبت نام۲۹ دی۱۳ اسفندشنبه، دوشنبه، چهارشنبهجمعاً ۵۴ ساعتریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Pre-IELTS Level 2ثبت نام۲۹ دی۱۳ اسفندشنبه، دوشنبه، چهارشنبهجمعاً ۵۴ ساعتریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Pre-IELTS Level 3ثبت نام۲۹ دی۱۳ اسفندشنبه، دوشنبه، چهارشنبهجمعاً ۵۴ ساعتریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰