برنامه کارگاهها و کلاس های آموزشی

کلاس/کارگاه آموزشی تاریخ آغاز تاریخ پایانروز برگزاری تعداد ساعاتشهریه
Writing۲۴ مهر۶ آذرسه شنبهجمعاً ۱۵ ساعت۷,۵۰۰,۰۰۰ ﷼
Reading۲۴ مهر۲۲ آبانسه شنبهجمعاً ۶ ساعت۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Listening۲۹ مهر۲۰ آبان یکشنبهجمعاً ۶ ساعت۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking۲۹ مهر۲۰ آبانیکشنبهجمعاً ۱۲ ساعت۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Writing۳۰ مهر۵ آذردوشنبه جمعاً ۱۵ ساعت۷,۵۰۰,۰۰۰ ﷼
Pre-IELTS Level 2۶ آذر۱۶ دیشنبه، دوشنبه، چهارشنبهجمعاً ۵۴ ساعتریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Listening۱۱ آذر۲ دییکشنبهجمعاً ۶ ساعت۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking۱۱ آذر۲ دییکشنبهجمعاً ۱۲ ساعت۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Reading۱۳ آذر۴ دیسه شنبهجمعاً ۶ ساعت۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Writing۱۳ آذر۱۸ دیسه شنبهجمعاً ۱۵ ساعت۷,۵۰۰,۰۰۰ ﷼