• Mock Test Booking
  • Rial 0
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

راهنمای ثبت نام

نوع آزمون و تاریخ مد نظر خود را انتخاب نمایید

اطلاعات موردنیاز را با دقت وارد نمایید

 را فشاردهیدBook Now دکمه

شما به درگاه پرداخت آنلاین متصل می شوید

با پرداخت هزینه آزمون, ثبت نام شما قطعی میشود و شما ایمیلی مبنی بر تایید پرداخت دریافت می کنید

به فاصله 5 روز به آزمون, شما ایمیلی مبنی بر اطلاعات محل آزمون کتبی, آزمون مصاحبه دریافت می نمایید

آزمون مصاحبه شما مي تواند به فاصله يك روز قبل, يك روز بعد و يا همان روز آزمون كتبي برگزار شود

نتايج آزمون,9 روز بعد از آزمون كتبي در دسترس شما خواهد بود

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر, می توانید با ما تماس بگیرید