برنامه کارگاهها و کلاس های آموزشی

کلاس/کارگاه آموزشی تاریخ آغاز تاریخ پایانروز برگزاری تعداد ساعاتشهریه
Pre-IELTS۱۵ مهر۲۷ آبانیکشنبهجمعاً ۳۶ ساعت13,000,000 ﷼
Listening۲۲ مهر۱۳ آبان یکشنبهجمعاً ۶ ساعت3,600,000 ﷼
Speaking۲۲ مهر۱۳ آبانیکشنبهجمعاً ۹ ساعت 3,900,000 ﷼
Writing۲۴ مهر۶ آذرسه شنبهجمعاً ۱۲ ساعت5,850,000 ﷼
Reading۲۴ مهر۲۲ آبانسه شنبهجمعاً ۶ ساعت3,600,000 ﷼
Writing۳۰ مهر۵ آذردوشنبه جمعاً ۱۲ ساعت5,850,000 ﷼
Pre-IELTS۶ آذر۱۶ دیسه شنبهجمعاً ۳۶ ساعت13,000,000 ﷼
Listening۱۱ آذر۲ دییکشنبهجمعاً ۶ ساعت3,600,000 ﷼
Speaking۱۱ آذر۲ دییکشنبهجمعاً ۹ ساعت 3,900,000 ﷼
Writing۱۲ آذر۱۷ دیدوشنبه جمعاً ۱۲ ساعت5,850,000 ﷼
Reading۱۳ آذر۴ دیسه شنبهجمعاً ۶ ساعت3,600,000 ﷼
Writing۱۳ آذر۱۸ دیسه شنبهجمعاً ۱۲ ساعت5,850,000 ﷼