برنامه کارگاهها و کلاس های آموزشی

کلاس/کارگاه آموزشیثبت نام تاریخ آغاز تاریخ پایانروز برگزاری تعداد ساعاتشهریه
Listeningظرفیت تکمیل۲۳ دی۱۴ بهمنیکشنبهجمعاً ۶ ساعت۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Speakingظرفیت تکمیل۲۳ دی۱۴ بهمنیکشنبهجمعاً ۱۵ ساعت۷,۵۰۰,۰۰۰ ﷼
Readingظرفیت تکمیل۲۵ دی۱۶ بهمنسه شنبهجمعاً ۶ ساعت۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Writing - Academicظرفیت تکمیل۲۵ دی۳۰ بهمنسه شنبهجمعاً ۱۵ ساعت۷,۵۰۰,۰۰۰ ﷼
Writing - Generalظرفیت تکمیل۲۵ دی۳۰ بهمنسه شنبهجمعاً ۱۳,۵ ساعت۶,۷۵۰,۰۰۰ ﷼
Pre-IELTS Level 1ظرفیت تکمیل۲۹ دی۱۳ اسفندشنبه، دوشنبه، چهارشنبهجمعاً ۵۴ ساعتریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Pre-IELTS Level 2ظرفیت تکمیل۲۹ دی۱۳ اسفندشنبه، دوشنبه، چهارشنبهجمعاً ۵۴ ساعتریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Pre-IELTS Level 3ظرفیت تکمیل۲۹ دی۱۳ اسفندشنبه، دوشنبه، چهارشنبهجمعاً ۵۴ ساعتریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Writing - Academicثبت نام۱۲ اسفند۱۸ فروردینیکشنبه و سه شنبهجمعاً ۱۵ ساعت۷,۵۰۰,۰۰۰ ﷼
Writing - Generalثبت نام۱۲ اسفند۱۸ فروردینیکشنبه و سه شنبهجمعاً ۱۳,۵ ساعت۶,۷۵۰,۰۰۰ ﷼