برنامه آزمون های آزمایشی (Mock Test)

۱) با کلیک بر روی نوع آزمون Academic و یا General میتوانید اطلاعات بیشتری را در مورد آزمون مشاهده کنید.

۲) کلیک بر روی ثبت نام به شما امکان ثبت نام مستقیم و آنلاین را می دهد.

۳) ساعت شروع آزمون ساعت ۹ صبح است. داوطلبان می بایست حداقل ۴۵ دقیقه پیش از آغاز امتحان در محل حضور داشته باشند.