(1با کلیک بر روی نوع آزمون Academic و یا General میتوانید اطلاعات بیشتری را در مورد آزمون مشاهده کنید.

 (2کلیک بر روی Register به شما امکان ثبت نام مستقیم و آنلاین را می دهد.

(3 ساعت شروع آزمون ساعت 9 صبح است. داوطلبان می بایست حداقل 45 دقیقه پیش از آغاز امتحان در محل حضور داشته باشند.

(4 برای دیدن نتایج آزمونهای گذشته اینجا را کلیک کنید.

IELTS EXAMS

ExamDateStatusLocationPrice
Academic24-May-18 (3 خرداد)Reservation EndedTehran (map)10,450,000 Rls
General24-May-18 (3 خرداد)Reservation EndedTehran (map)10,450,000 Rls
Academic02-June-18 (12 خرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General02-June-18 (12 خرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic02-June-18 (12 خرداد)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
General02-June-18 (12 خرداد)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
Academic23-June-18 (2 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic30-June-18 (9 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General30-June-18 (9 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic07-July-18 (16 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General07-July-18 (16 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic21-July-18 (30 تیر)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic21-July-18 (30 تیر)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
Academic28-July-18 (6 مرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General28-July-18 (6 مرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterShiraz (map)10,450,000 Rls
General2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterShiraz (map)10,450,000 Rls
Academic2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
General2-Aug-18 (11 مرداد)RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
Academic18-Aug-18 (27 مرداد) RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General18-Aug-18 (27 مرداد) RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic25-Aug-18 (3 شهریور) RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic08-Sep-18 (17 شهریور) RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General08-Sep-18 (17 شهریور) RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic15-Sep-18 (24 شهریور) RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic15-Sep-18 (24 شهریور) RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
Academic29-Sep-18 (7مهر) RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General29-Sep-18 (7مهر) RegisterTehran (map)10,450,000 Rls