*با کلیک بر روی نوع آزمون Academic و یا General میتوانید اطلاعات بیشتری را در مورد آزمون مشاهده کنید.

** کلیک بر روی Register به شما امکان ثبت نام مستقیم و آنلاین را می دهد.

IELTS EXAMS

ExamDateStatusLocationPrice
Academic7-Apr-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General7-Apr-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic7-Apr-18Reservation EndedShiraz (map)10,450,000 Rls
General7-Apr-18RegisterShiraz (map)10,450,000 Rls
Academic7-Apr-18RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
General7-Apr-18RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
Academic14-Apr-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic21-Apr-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General21-Apr-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic5-May-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic12-May-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General12-May-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic12-May-18RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
General12-May-18RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
Academic24-May-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General24-May-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic02-June-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General02-June-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic02-June-18RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
General02-June-18RegisterKaraj (map)10,450,000 Rls
Academic23-June-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
Academic30-June-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls
General30-June-18RegisterTehran (map)10,450,000 Rls